Att arbeta med projekt

Projekt i webbproduktion

Företag och organisationer jobbar ofta med projekt för att ta fram nya produkter, nya arbetsmetoder eller lösa uppgifter på nya sätt. Projekt som arbetsform är inte nytt, men utvecklas ständigt för att anpassas utifrån nya förutsättningar.

I webbproduktion är det utmärkt att arbeta i projektform. Här följer några av grundstenarna att ha koll på i ett projekt.

Syfte och mål

Det viktigaste men kanske också det svåraste! Vad är målet med webbplatsen och vilket/vilka syften ska den tjäna för kunden? Målet kan vara en webbplats som synliggör kunden och kundens verksamhet. Syftet kan vara ökad försäljning, nå ut med information eller liknande. Man brukar tala om att identifiera uppgifter/problem som man sedan löser åt kunden via den nya webbplatsen.

Förstudie / planera

Hur ser konkurrensen ut? Vilken ekonomi finns det? Hur ser tidsplanen ut? Detta är frågor som måste besvaras under förstudien och planeringsfasen.

Det är klokt att jobba efter ett tidsschema (som t.ex. GANTT-schema). Glöm inte heller att upprätta ett kontrakt så du har något att stämma av med mot kund och så att kunden vet vad hon kan förvänta sig av dig.

Ett projekt bör ha en tydlig början och ett tydligt slut. Kan låta självklart, men det visar sig ofta att ett projekt utan tydlig planering och struktur tenderar att dra ut på tiden.

Det är viktigt att bryta ner projektet i mindre delar (t.ex. WBS – Work Breakdown Structure), särskilt om det är en större webbplats du bygger. Frågor måste lösas så som vilket webbhotell som ska användas, hur siten ska se ut – webbdesign, vilka funktioner som ska finnas, vilka texter, vilka bilder mm.

Genomförandet av projektet

Nu börjar hantverket med att bygga webbplatsen, hands on. Löpande avstämning med kunden som är ägare av projektet sker kontinuerligt för att säkerställa att man är på rätt väg.

Utvärdering – avstämning – överlämnande

När projektet/webbplatsen är klar, behöver du få ett avslut mot kund. Frågor om löpande support eller om kunden tar över all drift själv, bör vara klara på ett tidigare stadie i projektet, men om det inte är det så är det hög tid nu.

Detta är en kort beskrivning av metoden att jobba projektbaserat, här hittar du mer utförlig information om att jobba med projekt.

Click here to add a comment

Leave a comment: